086 316 7625
LINE ID: EDM9824
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category

Audio cable (สายใช้คู่กับระบบเสียง)
1
Oxygen free (CA and PA)
เป็นสายที่เหมาะกับงานที่ต้องการเสียงละเอียดอ่อนเช่นในหอประชุม, คลับ, ดิสโกเทค
2
RTA
สำหรับส่งสัญญาณไฟไหม้และสัญญาณโทรศัพท์
คุณสมบัติ : สายยืดหยุ่น, ปล่อยก๊าซฮาโลเจน<15%, กันเปลวไฟ
3
Shielded Cap pap Rapg
เป็นสายที่ระหว่างไมโครโฟนกับลำโพงหรือตัวขยายสัญญาณกับตัวเพลเยอร์
คุณสมบัติ : สายยืดหยุ่น, ปล่อยก๊าซฮาโลเจน<15%, กันเปลวไฟ, ต่อต้านสัญญาณรบกวน
4
Shielded Cap pap Rapg
เหมาะสำหรับใช้กับการผสม/จูนเสียง การบันทึกเสียงและกับเวทีชั่วคราว
คุณสมบัติ : สายยืดหยุ่น, ปล่อยก๊าซฮาโลเจน<15%, กันเปลวไฟ, ต่อต้านสัญญาณรบกวน